POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych osobowych

 2. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 3. Cel przetwarzania danych osobowych

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych

 5. Komu będą przekazywane dane osobowe?

 6. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?
 7. Jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

 8. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
 9. Pliki "Cookies"

 10. Postanowienia końcowe

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ANOO Adrian Nowicki z siedzibą przy ul. Słowackiego 15, 63-041 Chocicza (zwany dalej: Sprzedawcą).

2. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest właściciel firmy z którym można się skontaktować poprzez e-mail: anoo@anoo.pl.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do podjęcia działań związanych z zamówieniem w sklepie internetowym www.ANOO.pl w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

5. Komu będą przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w związku ze zarejestrowaniem w systemie zamówień będą pracownicy Sprzedawcy oraz firmy transportowe realizujące wysyłki zamówień.

6. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

W przypadku utworzenia dostawcy Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z dostawcą, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

7. Jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 Ma Pan/Pani prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• sprostowania danych osobowych,

• usunięcia danych osobowych,

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi,

8. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia zamówienia. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości utworzenia zamówienia.

Oświadczam, ze zapoznałem się z powyższą informacją. Potwierdzam prawidłowość wskazanych wyżej danych.

9. PLIKI "COOKIES"

 1. Sklep Usługodawcy korzysta z plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług
  w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „stałe”, „sesyjne” oraz „analityczne”.
 1. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 2. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
 3. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 1. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. 

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
  z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego www.anoo.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.