REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANOO.PL Z DNIA 24.05.2018.

Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego anoo.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”), adres korespondencyjny i dane kontaktowe to: ul. Słowackiego 15, 63-041 Chocicza, tel. +48 663 422 737, NIP: 786-167-23-60, e-mail sklep@anoo.pl - przez Adriana Nowickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ANOO Adrian Nowicki oraz określa warunki świadczenia usług nieodpłatnych.

§1  DEFINICJE

 1. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.

 2. Sprzedawca – oznacza Adriana Nowickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ANOO Adrian Nowicki adres głównej siedziby: ul. Słowackiego 15, 63-041 Chocicza, NIP: 786-167-23-60, będącą właścicielem sklepu.

 3. Strona sklepu internetowego/Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową działającą pod domenę www.anoo.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.

 4. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze strony sklepu Internetowego,
  w tym osoba dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 5. Konto – administrowany przez Sprzedawcę panel Klienta, uruchomiany po dokonaniu procesu rejestracji, na którym utrzymywane są informacje dotyczące
  w szczególności historii zamówień oraz pokwitowania zamówienia.

 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

 7. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem
  a Sprzedawcą, na warunkach określonych w Regulaminie, dotycząca towarów oferowanych w Sklepie internetowym.

 8. Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 §2 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi mieć dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari,  z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Klientom nie wolno korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym Klientom.

§3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treści zawarte w niniejszym oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

ANOO.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu,
a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ANOO.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania
  z sieci Internet lub godzące w dobre imię ANOO.PL.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ANOO.PL

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne
  i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
  w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste
  i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ANOO.PL,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 7. przestrzegania prawa zawartego w Regulaminie, a także w ogólnych zasadach korzystania z sieci Internet.

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka wybierając ilość zamawianego towaru.

 3. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka towarów, w tym ich ewentualnego usunięcia, zapoznania się z całkowitą ceną zamówienia oraz dodania kodów rabatowych. Po dokonanej weryfikacji Klient przechodzi do wskazania adresów, w tym adresy dla dostawy zamówienia. W kolejnym etapie Klient wybiera sposób dostawy poznając jednocześnie koszty dostawy. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności
  i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto obejmujące cenę za towar oraz koszty dostawy, Klient składa zamówienie klikając przycisk „Zamawiam i płacę”.

 4. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a - że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Klient ma możliwość ściągnięcia Regulaminu i zapisania go na swoim komputerze.

 5. Przesłanie Sprzedawcy zamówienia stanowi złożenie mu oferty zawarcia Umowy.

 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego złożenia.

 7. Następnie Sprzedawca wysyła do Klienta e-maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o  przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

 8. Po przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany o jego statusie poprzez wiadomość wysłaną na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.

 9. Czas realizacji zamówienia wynosi, co do zasady, do pięciu dni roboczych, licząc od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności, w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatnościami online, jeśli została wybrana metoda płatności za pobraniem przesyłka zostaje wysłana w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.

 10. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedostępności przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

§5 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (wraz z podatkiem VAT). Do wartości zamówionych towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w trakcie składania zamówienia i dodawany do ceny towarów na końcu zamówienia.

 2. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku przesyłek zagranicznych należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@anoo.pl z informacją jakiego kraju dotyczy wysyłka oraz orientacyjną ilością towaru (waga) w celu wyceny takiej przesyłki. 

 3. Ceny przesyłek dostępne pod adresem : Dostawa

 4. W przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki naliczany jest jak dla zamówienia jednego towaru.

 5. Czas dostarczenia przesyłek wynosi 2-3 dni robocze.

 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient ma prawo w obecności kuriera sporządzić protokół oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym. 

 7. Klient może wybrać następujące formy płatności:

 1. przelew bankowy - Klient zobowiązany jest do wpłaty należności bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego, następuje to przed wysyłką Towaru, po otrzymaniu drogą poczty elektronicznej informacji od Sprzedającego o numerze konta, wartości oraz tytule do zapłaty.

 2. przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24
  – w tym wypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta,

 3. gotówką za pobraniem - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

 1. Klient ma obowiązek uregulowania należności za zamówienie, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy.

 2. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon, w zależności od wybranej opcji w formularzu zamówienia. Faktura VAT w formie tradycyjnej dołączana jest do zamówienia.

 3. Podczas dokonywania wpłaty na konto Sprzedającego należy w tytule przelewu wpisać numer zamówienia (numer ten jest automatycznie wysyłany wraz ze szczegółami zamówienia na adres e-mail podawany podczas Rejestracji) oraz imię i nazwisko osoby, która składała zamówienie.

 

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, na podstawie Ustawy
  z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

 2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: ANOO Adrian Nowicki, ul. Śliska 19a/11, 61-369 Poznań.

 3. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego pod linkiem:

  Odstapienie_od_umowy_ANOO.PL.pdf

 1. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

 2. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu towary objęte Umową, której dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 5. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym,
  z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych. 

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

 

§7 WYMIANA

 1. Klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru. W tym celu winien on skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@anoo.pl. W mailu należy podać numeru zamówienia, którego ma dotyczyć wymiana i informacje dotyczącej wymiany.

 2. Koszt wymiany towaru to koszt ponownej odsyłki towaru do Klienta (11 lub 14 złotych).

 3. W razie wymiany towaru Klient zobowiązany jest odesłać towar, który ma podlegać wymianie. Koszty zwrotnej przesyłki towaru ponosi Klient.

§8 REKLAMACJA

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów pozbawionych wad fizycznych
  i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,
   a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  2. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w czasie do 14 dni roboczych bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub
  w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 2. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: ANOO Adrian Nowicki, ul. Śliska 19A/11, 61-369 Poznań. lub na adres mailowy: sklep@anoo.pl. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu
  i zgłoszeniem reklamacyjnym, (zawierającym wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady towaru). Klient może skorzystać ze wzoru dostępnego pod linkiem:

  Formularz_reklamacyjny_ANOO.PL.pdf

 1. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

 3. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.

 4. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

 5. Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta Konsumenta ponosi Sprzedawca.

 6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sklepu ANOO.PL: sklep@anoo.pl 

 

§9 GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

 2. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo dołączana do towaru.

  

§10 POMOC TECHNICZNA

Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres sklep@anoo.pl.

 

 §11 NEWSLETTER

 1. Przy Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na udostępnieniu swojego adresu e-mail również w celu wykorzystania go przez Sprzedającego, do przesłania przez Administratora informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę usług i towarów dla Klienta (dalej: „Newsletter”).

 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje z chwilą otrzymania od Sprzedawcy, na adres mailowy Klienta, informacji o dodaniu jego adresu do listy mailingowej Sprzedawcy.

 3. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji z Newslettera na adres: sklep@anoo.pl lub poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony link znajdujący się pod treścią wiadomości Newslettera.

§12 RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych

          Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ANOO Adrian Nowicki z siedzibą przy ul. Słowackiego 15, 63-041 Chocicza (zwany dalej: Sprzedawcą).

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

          Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest właściciel firmy z którym można się skontaktować poprzez e-mail: anoo@anoo.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

          Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do podjęcia działań związanych z zamówieniem w sklepie internetowym www.ANOO.pl w celach realizacji obowiązków  
          wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Podstawa prawna przetwarzania danych

          Art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
          danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”.

          Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

          Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Komu będą przekazywane dane osobowe?

          Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w związku ze zarejestrowaniem w systemie zamówień będą pracownicy Sprzedawcy oraz firmy transportowe realizujące wysyłki
          zamówień.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

          W przypadku utworzenia dostawcy Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z dostawcą, a po tym okresie przez okres przedawnienia
          ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

          Ma Pan/Pani prawo do:

          • dostępu do swoich danych osobowych,

          • sprostowania danych osobowych,

          • usunięcia danych osobowych,

          • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

          • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych
          danych bezpośrednio innemu administratorowi,

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

          Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia zamówienia. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości utworzenia 
          zamówienia.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy, a jego treść może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Sklepu Internetowego.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu
  w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej,
  a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa wersja Regulaminu wiąże zarejestrowanych Klientów, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie zmian. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto
  i poinformuje go o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi prze Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.  oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.